نام: محمد حسین

نام خانوادگی: استرکی

سن: 15

پایه: نهم

مدرسه: شهدای هفتم تیر

مدیر وبلاگ

----------------------------------------------------------------------------

نام: مهدی

نام خانوادگی: حمزه یی

سن: 15

پایه: نهم

مدرسه: شهدای هفتم تیر

نویسنده وبلاگ